หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสมนึก คุ้มยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
   
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำป [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน้าค่าย (ท่อส่งน้ำ 2 นิ้วหลัก)หมู่ที่ 12 บ้านหนองแ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกบ้านนายคำปวน เชียงจำปา ซอยบ้านนาง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ทต.ท่าสายลวด วางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 18 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 18 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้องฟ้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำป [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่องกั๊วะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ขะเนจื้อ กองสาธารณสุข อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการชี้แจงโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข(ไตรมาส1) ป [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครการติดตั้งป้ายไฟสัญญาณไฟจรราจร หมู่่ที่ 1- [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สามหมื่น ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๖ /๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๕ /๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กลอง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่กลอง ซ่อมแซมประปาในเขต หมู่ 2 บ้านแม่กลองเก่า ต.แม่กลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ปะ ครั้งที่ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ปะ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ปะ ครั้ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ปะ ประชุมติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ปะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ผักปลอดสารพิษบ้านห้วยนึ่ง ม.3
 
 
 

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  

สวนองุ่นวันชัย  

ลานสาง  
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร \"เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง\" [ 2 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 355 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัตืเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานครูองค์การยริหารส่วนตำบล [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบและยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 170 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray)  [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ติดตามการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติรหือข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ และการจัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัตหรือข้อบัญญัติ เรือง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แนวทางการดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 80 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓ [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา the Thailand-Japan Environmental Solutions [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ รุ่นที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
ข้อมูลประชากร (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2979  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่งค่ะ (2 ก.พ. 2561)    อ่าน 1353  ตอบ 4  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดตาก ด้วยครับ (13 พ.ค. 2559)    อ่าน 953  ตอบ 0  
 
 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
    
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-894568
เริ่มนับ วันที่ 14 ม.ค. 2558
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10