หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสมนึก คุ้มยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2887 25 ก.ค. 2562
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 25 ก.ค. 2562
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว92 25 ก.ค. 2562
เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2913 25 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 กค. มท 0803.3/ว2906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2911 [อ้างถึง 1] [อ้างถึง 2] 24 ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
เชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2895 24 ก.ค. 2562
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กศ. มท 0816.5/ว2893 24 ก.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2714 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามการแถลงนโยบายของของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว101 24 ก.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2892 24 ก.ค. 2562
โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว2890 24 ก.ค. 2562
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2866 [คู่มือฯ] 23 ก.ค. 2562
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/2867 23 ก.ค. 2562
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871 22 ก.ค. 2562
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870 22 ก.ค. 2562
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841 22 ก.ค. 2562
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 859
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-894568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10