หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
 
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 
การวางและจัดทำผังเมือง
 
 

 
 
 
  งานส่งเสริมอาชีพ
 
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GPA)
 
ส่งเสริม/การพัฒนาอาชีพ
 
จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
  งานสวัสดิการสังคม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
  งานนันทนาการ
 
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
จัดให้มี/พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
 
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรม ด้านนันทนาการ
  การศึกษา
 
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
 
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์/สื่อ ข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
 
จัดตั้ง / พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 
ส่งเสริม/สนับสนุนทุนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและอาหารกลางวัน
 
สนับสนุนกิจกรรมและการเรียนรู้ด้านการศึกษา
  การสาธารณสุข
 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
 
 

 
 
 
 
สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
สนับสนุนและป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุทางบก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10