หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสมนึก คุ้มยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
 
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 
การวางและจัดทำผังเมือง
 
 

 
 
 
  งานส่งเสริมอาชีพ
 
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GPA)
 
ส่งเสริม/การพัฒนาอาชีพ
 
จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
  งานสวัสดิการสังคม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
  งานนันทนาการ
 
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
จัดให้มี/พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
 
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรม ด้านนันทนาการ
  การศึกษา
 
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
 
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์/สื่อ ข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
 
จัดตั้ง / พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 
ส่งเสริม/สนับสนุนทุนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและอาหารกลางวัน
 
สนับสนุนกิจกรรมและการเรียนรู้ด้านการศึกษา
  การสาธารณสุข
 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
 
 

 
 
 
 
สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
สนับสนุนและป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุทางบก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568 ,
061-265-2288
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10