หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสมนึก คุ้มยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
ผักปลอดสารพิษบ้านห้วยนึ่ง ม.3
  

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  
  
 
 
  
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล./ ถนนลาดยาง /ถนนดินลูกรัง/สะพาน/ท่อระบายน้ำ
 
พัฒนาด้านจัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP
 
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมสงเคราะห์ ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ ส่งเสริมให้ความรู้สู่ท้องถิ่น
 
ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา สถานที่ทำกิจกรรม และนันทนาการต่างๆ
 
ส่งเสริมกลุ่มพลังแผ่นดินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาภัยที่จะเกิดปัญหาทางสังคม
 
ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568 ,
061-265-2288
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10