หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
ผักปลอดสารพิษบ้านห้วยนึ่ง ม.3
  

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  
  
 
 
  
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล./ ถนนลาดยาง /ถนนดินลูกรัง/สะพาน/ท่อระบายน้ำ
 
พัฒนาด้านจัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP
 
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมสงเคราะห์ ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ ส่งเสริมให้ความรู้สู่ท้องถิ่น
 
ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา สถานที่ทำกิจกรรม และนันทนาการต่างๆ
 
ส่งเสริมกลุ่มพลังแผ่นดินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาภัยที่จะเกิดปัญหาทางสังคม
 
ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ม.ค. 2558
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10